معرفی محصولات دریایی اینهنگ

  • محصولات دریایی اینهنگ
    محصولات دریایی اینهنگ

کمک به تامین محصولات دلخواه، و راحت، گیاهی و ارگانیک، شامل دو دسته روستادوست و دوستدار محیط زیست:

محصولات در خانه اغلب روستا دوست و دوست دار محیط زیستند.

محصولات زیستی آزمایشگاهی می‌تواند از سلول‌های میکروبی، گیاهی، جانوری و یا اجزای سلولی، مانند آنزیم‌ها تولید شود.

دسترسی به محصولات ای رسا در بخش «محصولات دریایی اینهنگ» از منوی محصولات